กรมควบคุมโรค เผยความสำเร็จอีกขั้น WHO ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหาพบผู้ป่วยวัณโรคสูง ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของประเทศไทย แม้ว่าขณะนี้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศจะมีจำนวนลดน้อยลง แต่ปัญหาวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ ซึ่งกรมควบคุมโรค พร้อมดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการแก้ไข้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักที่สำคัญในการยุติวัณโรคภายในปี 2578


วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระปัญหาวัณโรคสูงของโลก (WHO global lists of HBCs for 2016-2020) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีหลักการ คือ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ประเทศ ได้แก่ 1) กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง 2) กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราวัณโรคที่สัมพันธ์กับเอชไอวีสูง และ 3) กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง โดยประเทศที่มีภาระปัญหาทั้ง 3 นี้ มีทั้งหมด 14 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีภาระปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 ด้าน
ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกองวัณโรค ได้มุ่งมั่นดำเนินงาน ผลักดันนโยบายแผนงานในระดับชาติ ตลอดจนกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค โดยมีเป้าหมายหลักคือลดอุบัติการณ์วัณโรค ลดภาระปัญหาด้านวัณโรคของประเทศชาติมาโดยตลอด และในปี 2560 ประเทศไทยสามารถลดอุบัติการณ์วัณโรคได้มากถึงร้อยละ 10 ซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์การดำเนินงานด้านวัณโรค


นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศการจัดอันดับกลุ่มประเทศที่มีภาระปัญหาวัณโรคสูงของโลกขึ้นอีกครั้ง โดยยึดหลักการเดิมคือ แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 30 ประเทศ ดังที่กล่าวข้างต้นและได้ประกาศว่า ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูงแล้ว ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีภาระด้านวัณโรคสูงในทั้ง 3 กลุ่ม ตามที่องค์การอนามัยโลกได้จัดไว้เมื่อปี 2558 ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จด้านการดำเนินงานวัณโรค ถึงแม้ว่าผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทยจะมีจำนวนลดน้อยลงและไม่อยู่ใน 30 ประเทศที่มีภาระปัญหาของโลกก็ตาม แต่ปัญหาวัณโรคและวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยยังติดโผขององค์การอนามัยโลกอยู่

ดังนั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยกองวัณโรค จะยังมุ่งมั่น อย่างตั้งใจดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายของทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายหลักที่สำคัญ ส่งผลให้อุบัติการณ์วัณโรคลดลง พ้นจากกลุ่มประเทศที่มีภาระปัญหาด้านวัณโรคสูงในทุกๆด้าน พร้อมบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที่ 3 ในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัณโรค อันจะนำไปสู่การยุติวัณโรคภายในปี 2578 และให้ “เมืองไทยปลอดวัณโรค”ตลอดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวัณโรค กรมควบคุมโรค โทร 02 212 2279 ต่อ 1281


Recommended Posts