“ครูโอ๊ะ” เปิดอบรม ครู แนะแนว ศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. หวังสร้างสังคมคุณธรรมวิถีใหม่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care Center ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ( ZOOM Cloud Meetings ) ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 15 กันยายน 2564 โดยใช้หลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็น ครู กศน. ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ให้คำปรึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด กศน. ทั่วประเทศ จำนวน77 คน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้กล่าวบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนา สร้างสรรค์เยาวชน และประชาชน ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม จึงได้กําหนดนโยบายที่มุ่งให้ความสําคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ที่เข้ารับการศึกษากับ กศน. เพื่อการเตรียมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพและมีความพร้อม ที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้การปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีความรักเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสิ่งเหล่าจะส่งผลกระทบที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดภาวะจิตสังคนที่ดี สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่

Recommended Posts