คลอดแล้วจ้า….“ล้านเมล็ดพันธุ์ ฟ้าทลายโจร สู้ภัยโควิด”

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด” อย่างใกล้ชิด โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และ นายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมรายงานผลการดำเนินงานทาง Online จากสมุทรสาครส่งตรงถึงอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร ต้านภัยโควิด มาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ล้านเมล็ด และต้นกล้า 1,000 ต้น ต่อ 1 กศน.ตำบล เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ถึงเป้าหมายนั้น นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รักษาการ ผอ.กศน.สมุทรสาคร ได้ตั้งเป้าให้ กศน.ตำบล ทั้ง 40 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ต้องผลิตให้ได้ 50,000 เมล็ดต่อ 1 ตำบล โดยใช้เวลา 5-6 เดือน จึงจะเก็บเกี่ยวได้ จากการร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้านภัยโควิดและความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรได้เกินเป้าหมาย และพร้อมส่งต่อไปยัง กศน.จังหวัดได้ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วย อาทิ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น โดยในวันนี้สำนักงาน กศน.สมุทรสาครได้ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุให้ทัณฑสถานจังหวัดสมุทรสาคร และ กศน.จังหวัดไปแล้ว 34 แห่ง พร้อมทั้งคู่มือการปลูกและการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทยอยส่งทุกวันจนครบทุกจังหวัด โดย กศน.แต่ละจังหวัดจะกระจายส่งต่อไปยัง กศน.อำเภอและตำบล เพื่อนำไปขยายผลส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางยาภายในครัวเรือน ชุมชน (ใช้เวลา 4 เดือน) หรือเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง

นอกจากโครงการล้านเมล็ดพันธุ์แล้ว สำนักงาน กศน.ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้เล็งเห็นแล้วว่า ฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงสรรพคุณ วิธีปลูก วิธีใช้ที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคง สำนักงาน กศน. จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน กศน.กทม ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพร จัดทำหลักสูตรวิชาเลือกเสรี “การปลูกฟ้าทลายโจร” ซึ่งพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนได้ในภาคเรียนที่ 2/2564

รมช ศธ. กล่าวว่า
โครงการล้านเมล็ดพันธ์ุ สู้ภัยโควิด ของ กศน. ในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไปอีกก้าวหนึ่ง โดยสามารถส่งต่อเมล็ดพันธ์ุไปยัง กศน.ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำหลักสูตร”ฟ้าทลายโจรต้านภัยโควิด” ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกและวิธีการบริโภคที่ถูกต้อง จึงกล่าวได้ว่า กศน. เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ทุกคน ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างเสียสละและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

ปรานี บุญยรัตน์ : ข่าว / ภาพ

Recommended Posts