จุรินทร์สั่งลุยเต็มพิกัด สร้างพื้นที่ยืนให้เกษตรกรไทยในตลาดโลก


กระทรวงพาณืชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทยกับผู้นำเข้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 คาดสร้างมูลค่าการซื้อขายได้กว่า 80 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) เปิดเผยว่า กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์จัดขึ้นตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อผลักดันให้”อาหารไทยเป็นอาหารโลก” และให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่การก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ รวมทั้งยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ให้ภาคเกษตรของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อในต่างประเทศกับสหกรณ์การเกษตรของไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้รายได้เข้าสู่ประเทศและกระจายลงสู่ชุมชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ภายใต้กรอบความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 9 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สหกรณ์การเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตรพิมาย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน ให้ร่วมเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจำนวน 22 บริษัท จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมจำนวน 59 คู่เจรจา โดยคาดว่าจะเกิดคำสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน 1 ปี เป็นมูลค่า 2,410,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 79,460,000 บาท โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวอินทรีย์ นมอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เนื้อวัวแปรรูป ทั้งนี้ สินค้าที่จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในต่างประเทศ พฤติกรรมการบริโภคเริ่มให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายและในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในกระบวนการผลิตควรให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และต้องได้การรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังไม่มีความหลากหลายของสินค้าในตลาดต่างประเทศมาก

กิจกรรมการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน 7 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ค.) ของปี 2564 มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม 1,684 ราย เจรจาการค้ากับผู้นำเข้าต่างประเทศ 962 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ 2,795 คู่เจรจา และคาดว่าสามารถสร้างมูลค่าซื้อขายภายใน 1 ปี เป็นมูลค่า 13,863.39 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นยอดขายสินค้าเกษตรถึง 9,741.33 ล้านบาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาการค้า สามารถติดต่อได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ (DITP Call Center) 1169 หรือโทร 02-507-7825 และที่ Facebook Fan page: Thaitrade.com


Recommended Posts