ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ใช้ บับเบิลแอนด์ซีลและจีเอฟพี ฝ่าวิกฤต หยุดโควิด 19 ในโรงงาน!!กระทรวงสาธารณสุข-อุตสาหกรรม-แรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน ผนึกกำลังหยุดการระบาดโรคโควิด 19 ในโรงงานทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยให้โรงงานทุกขนาด ทุกประเภทกิจการขับเคลื่อน มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (bubble and seal) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาผ่าน เฟซบุคไลฟ์ เรื่อง “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤติ โควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรค หยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายกอบชัย สิงสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีผู้ร่วมรับชมผ่าน เฟซบุค ไลฟ์ กว่าสองหมื่นคนทั่วประเทศ นายกอบชัย สิงสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ มีเป้าหมายในการควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อปกป้องเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 เม.ย.–29 ส.ค. 2564 พบการติดเชื้อในโรงงาน 845 แห่ง ใน 62 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อกว่า 60,380 ราย โรงงานหลายแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ โดยมาตรการหลักที่จะใช้ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในโรงงานทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) โดยการจัดกลุ่มย่อย ทำงาน ทำกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน สถานประกอบกิจการดำเนินการต่อไปได้ และมาตรการจีเอฟพี (Good Factory Practice :GFP) ที่เป็นพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานและพนักงานทางด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินการตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล ต้องดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อลดการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ภายในสถานประกอบกิจการและชุมชน ทั้งนี้การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ สำหรับหัวข้อการเสวนาในวันนี้ ประกอบด้วย 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.สถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงาน โดยนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลและระบบพี่เลี้ยง (Coaching System) โดยนายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.การดูแลสุขภาพใจวัยทำงานภายใต้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล โดยนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 4.มาตรการจีเอฟพี ในสถานประกอบกิจการ โดยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 5.การสนับสนุนและทิศทางของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล สภาอุตสาหกรรม 6.การแชร์ประสบการณ์การดำเนินงาน ต้นแบบสถานประกอบกิจการตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล จากโครงการอยุธยาโมเดล โดยบริษัทข้าวซี.พี. จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ในการเสวนาครั้งนี้ มีทีมที่ปรึกษา ทีม Coaching ในการร่วมตอบคำถามกับผู้รับชมผ่านเฟซบุคไลฟ์ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบูรณาร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นการผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการ “บับเบิลแอนด์ซีล” ปกป้องได้ ควบคุมไว แรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเดินหน้า


Recommended Posts