พม. จัดงานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Volunteering for Hope and Revitalization”

    วันนี้ (8 ธ.ค. 64) เวลา 13.25 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Volunteering for Hope and Revitalization” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) ทั้งนี้ ภายในงานมีเสวนากรณีศึกษาการทำงานอาสาสมัคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนอาสาสมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อาทิ Mr. Dmitry Frischin รองผู้จัดการโครงการอาสาสมัครของสหประชาชาติ (UNV) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คุณนันทินี มาลานนท์ คณะกรรมการบริหารและผู้แทนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Mr. Juanito Estrada อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมเยาวชนของ VSO ประเทศฟิลิปปินส์ และผู้แทนอาสาสมัครเยาวชน อีกทั้งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรอาสาสมัครจากภาคเอกชน และอาสาสมัครที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว

     นางพัชรี กล่าวว่า ด้วย คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day: IVD) ตามมติสหประชาชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นประจำของทุกปี เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอาสาสมัครของไทยเผยแพร่สู่ระดับสากล และเป็นการยกระดับสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ให้มีความสอดรับกับมติของที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ในการเปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัครและอาสาสมัครแต่ละคน เผยแพร่ผลงานที่ได้ปฏิบัติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า อาสาสมัคร คือ ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยไม่หวังค่าตอบแทน แต่สิ่งที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภูมิใจ ดังนั้น งานอาสาสมัครจึงเป็นงานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม นับว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลอาสาสมัครของกระทรวง พม. พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 13,151,000 คน แบ่งเป็น อาสาสมัครของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 18 หน่วยงาน รวม 11,736,000 คน และอาสาสมัครขององค์กรภาคเอกชน จำนวน 18 องค์กร รวม 1,415,000 คน โดยอาสาสมัครมีบทบาทสำคัญสำหรับงานสาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย ภายใต้การดำเนินงานใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ด้านสังคม ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข ซึ่งกระทรวง พม. ถือว่างานอาสาสมัครเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4.1 ล้านคน 

ซึ่งมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม ด้วยหน้าที่สำคัญในการ “ชี้เป้า – เฝ้าระวัง” ผ่านกระบวนการการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ การเฝ้าระวังการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน

    นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีเสวนาเนื่องในวันอาสาสมัครสากล จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานอาสาสมัคร นำไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งต่อไป 

Recommended Posts