“พม. Kick off การท่องเที่ยวเชิงเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ ‘ภูลังกา’ สร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูง” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรม “Kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ ภูลังกา” ในชื่อ “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันตามประกาศของกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บ้านทะเลหมอก Route 1148 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูงกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของสังคม ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Kick off ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์โฉมใหม่ มัดหัวใจไว้ที่ ภูลังกา” ในชื่อ “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่มัดใจไว้รอคุณ” เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมภายในชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย ให้เกิดความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม “ภูลังกา” ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปางค่าใต้ วนอุทยานภูลังกา และภูลังกา จิบกาแฟ แลวิวสวย Unseen

Recommended Posts