“พส.” คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน


นายสุทธิ จันทรวงษ์ เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
ซึ่งในปีนี้ กพร. ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้รับ 3 รางวัล ประกอบด้วย.

  1. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
  2. รางวัลบริการภาครัฐ ผลงาน พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ได้รับรางวัล “ระดับดี” โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
  3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) ได้รับรางวัล “ระดับดี” โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
    นายสุทธิ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน “พ (เพื่อ) ส (สังคม) .” โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

Recommended Posts