พส. จัดการความเสี่ยง “พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝึกปฏิบัติทบทวน จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้แทนหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ซึ่งยังพบประเด็นความเสี่ยงประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการภาวะพึ่งพิง และมีโอกาสกลายเป็นคนไร้ที่พึ่ง ประเด็นความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลจากการจัดโครงการฯ ทำให้ได้ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) และด้านการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) ทั้งนี้ การดำเนินการระยะต่อไปคือ การสื่อสารแผนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”

Recommended Posts