“สมาคมเพื่อนชุมชน อบจ.ระยอง-ม.บูรพา”เปิดรับสมัครชิง 20 ทุนสาขาสาธารณสุขปี 65 เติมฝันเยาวชนเรียนต่อสร้างอาชีพในบ้านเกิด รองรับเมืองเติบโต-สร้างคุณภาพชีวิตมั่นคง

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ อบจ.ระยอง ม. บูรพา เปิดรับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เพิ่มโอกาสเยาวชนในพื้นที่ เข้าสู่ระบบการศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดรับกับความต้องการของตลาด รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท จำนวน 20 ทุน หนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างเพียงพอต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA )ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข สำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,280,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนในจ.ระยองมากขึ้น โดยได้มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
“สมาคมฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยอง สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียน ที่จบชั้นมัธยมตอนปลาย และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อด้านสาธารณสุข ที่ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ และสุขอนามัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดระยอง ได้เข้ารับการศึกษาในสาขาที่สามารถนำความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” นายมนชัย กล่าว
ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 57 คน และในปี 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 10 ทุน 2.คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 2 ทุน 3.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 2 ทุน 4.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ทุน 5.คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 ทุน และ 6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 ทุน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ชั้น 2 งาน ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันเวลาและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rayong-pao.go.th โทร 038-617430 ต่อ 209
“สมาคมเพื่อนชุมชน อบจ.ระยอง-ม.บูรพา”เปิดรับสมัครชิง 20 ทุนสาขาสาธารณสุขปี 65
เติมฝันเยาวชนเรียนต่อสร้างอาชีพในบ้านเกิด รองรับเมืองเติบโต-สร้างคุณภาพชีวิตมั่นคง

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือ อบจ.ระยอง ม. บูรพา เปิดรับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 เพิ่มโอกาสเยาวชนในพื้นที่ เข้าสู่ระบบการศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดรับกับความต้องการของตลาด รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท จำนวน 20 ทุน หนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างเพียงพอต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA )ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข สำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,280,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนในจ.ระยองมากขึ้น โดยได้มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
“สมาคมฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยอง สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียน ที่จบชั้นมัธยมตอนปลาย และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อด้านสาธารณสุข ที่ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ และสุขอนามัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดระยอง ได้เข้ารับการศึกษาในสาขาที่สามารถนำความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” นายมนชัย กล่าว
ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 57 คน และในปี 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 10 ทุน 2.คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 2 ทุน 3.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 2 ทุน 4.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ทุน 5.คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 ทุน และ 6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 ทุน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ชั้น 2 งาน ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันเวลาและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rayong-pao.go.th โทร 038-617430 ต่อ 209

Recommended Posts