สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 Connect the Dots Design the Future “รวมพลังสร้างสรรค์ อนาคต” และปาฐกถาพิเศษ จาก พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “จับมือรวมใจพาไทยรอด” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีได้สร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมของประเทศ โดยขอให้ภาคเอกชนเร่งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศในรูปแบบภาคีต่าง ๆ เพื่อจะผลักดันความร่วมมือไปยังคู่ความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และหนี้ครัวเรือน ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากภาคการท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงภาคการเกษตรของชุมชนทั่วประเทศไทยได้ก็จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศให้เข็มแข็ง ควบคู่กับกาเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุ มีผล และพอประมาณ เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายในอีก 3 ปี ข้างหน้า

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การสนับสนุน Workation และส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามแนวคิด Happy Model และ BCG Model

พร้อมกันนี้ ในงานยังได้มีการมอบรางวัลสำเภาทอง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่น โดย พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรงงใหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในการมอบอีกด้วย

AmazingThailand #AmazingNewChapters #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย #รวมพลังสร้างสรรค์อนาคต #ConnectTheDots

ConnectTheDotDesignTgeFuture #รวมพลังสร้างสรรค์อนาคต #จับมือรวมใจพาไทยรอด #ทททหอการค้า #HappyTourismModel

Recommended Posts