📣ประกาศ การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕

จากมติที่ประชุม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม
ประจำปี ๒๔๖๕ ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด ในระลอกที่ ๔ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดนครพนม ได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม และให้มีการจำกัด คัดกรองผู้ร่วมงาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณี และให้เป็นไปตาม ศบค.นครพนมกำหนด​ จึงขอปรับรูปแบบการจัดงาน ดังนี้
๑.​ วัดขอจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการภายใน
๒. ไม่ให้มีการออกร้าน ให้มีเฉพาะซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านรักษา​ศีล ๕
๓. ไม่ให้มีมหรสพใดฯ ในงาน
๔. จัดให้มีพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุตตามประเพณี​(แบบเรียบง่าย)
๕. จัดให้มีพิธีทางพระศาสนา เช่น เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนม

ประกาศ​ ณ​ วันที่​ ๙​ มกราคม​ ๒๕๖๕

Recommended Posts