S&P ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็น 1 ใน 18 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ
นับเป็นความภาคภูมิใจของเอส แอนด์ พี คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติไปด้วยกัน โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

Recommended Posts