กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขอเชิญผู้ประกอบการหัวใจรักษ์โลก ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ ลดต้นทุนระบบหีบห่อ เปลี่ยนลุคแบรนด์ให้ ECO ตอบโจทย์เทรนด์ BCG

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เดินหน้านโยบาย BCG Economy เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทยผ่านการปรับลุคแบรนด์ให้เป็น ECO และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
​นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
กรมฯ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นในปีแรก เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อขานรับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการไทยที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและลดของเสียให้น้อยที่สุดตามแนวทาง Circular Economy ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยร่วมมือกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในด้านดังกล่าว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลกและความยั่งยืนที่คำนึงถึงการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการออกแบบ เพื่อส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล ซึ่งอาจกลายมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าสำหรับผู้ส่งออกไทยในอนาคต
​การจัดกิจกรรมนี้ กรมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจและรับรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวสู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นตามแนวทาง Circular Economy อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจส่งออกสินค้าไทยในสายตาผู้ซื้อผู้นำเข้าในเวทีสากล

สร้างแบรนด์ประเทศทางการค้าที่ดี ตลอดจนเชื่อมโยงธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไทย และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยได้ร่วมกันก้าวสู่การค้าโลกได้อย่างยั่งยืน
​ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบการจัดการหีบห่อและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงด้านการขนส่ง การลดต้นทุน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ eco system ดังกล่าวข้างต้น และยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
การเจรจาการค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น
กรมจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการส่งออกเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้ทางเว็บไซต์ DITP DRIVE หรือ https://bit.ly/3vHkQrz และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2507 8267 หรือ 0 2507 8270 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล innovation@ditp.go.th และสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
25 มิถุนายน 2564

Recommended Posts