Skip to content

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคดิจิทัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) โครงการที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยการรวบรวมนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจากผู้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารต้นทุนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Process Optimization) การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Human Development) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำนวัตกรรมไปใช้งานเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมโครงการเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับวัตกรรมที่สนใจ สร้างโอกาสให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมเติบโตต่อไป โดยมีเเพล็ตฟอร์มภายใต้ชื่อ www.empoweringtechtourism.com เป็นที่ศูนย์กลางของโครงการ
อีกทั้งยังมีการจัดงานนวัตกรรมไทยพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ การสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คลีนิกให้คำปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ และการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.empoweringtechtourism.com และ www.facebook.com/empoweringtechtourism

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted.

The main thing that you have to remember on this journey is just be nice to everyone and always smile.

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. It’s kind of confusing because I’m a bigger girl, Dalbesio says. I’m not the biggest girl on the market but I’m definitely bigger than all the girls [Calvin Klein] has ever worked with, so that is really intimidating.

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal moment cried she admitted. It’s kind of confusing because I’m a bigger girl, Dalbesio says. I’m not the biggest girl on the market but I’m definitely bigger than all the girls [Calvin Klein] has ever worked with, so that is really intimidating.

The model is talking about booking her latest gig,

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey.

The main thing that you have to remember on this journey is just be nice to everyone and always smile.

So simple, yet so essential, the white shirt is the foundation of any wardrobe. It’s also the most multi-functional item, taking you from work to play with just the quick unfastening of a couple of buttons. It matter what style fitted boyfriend etc or even what fabric from silk to heavy cotton go with whatever suits your personal style best.

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)
รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป นำนวัตกรรมโซลูชันอัจฉริยะ True Smart Living พัฒนา “ไอเจ้นท์ พรีเมียม ทาวน์โฮม พัฒนาการ” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
Hi-CAREหน้ากากอนามัย 3D PREMIUM GRADE กรองเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น PM2.5

So simple, yet so essential, the white shirt is the foundation of any wardrobe. It’s also the most multi-functional item, taking you from work to play with just the quick unfastening of a couple of buttons. It matter what style fitted boyfriend etc or even what fabric from silk to heavy cotton go with whatever suits your personal style best.

The main thing that you have to remember on this journey is just be nice to everyone and always smile.

So simple, yet so essential, the white shirt is the foundation of any wardrobe. It’s also the most multi-functional item, taking you from work to play with just the quick unfastening of a couple of buttons. It matter what style fitted boyfriend etc or even what fabric from silk to heavy cotton go with whatever suits your personal style best.

Play Video

So simple, yet so essential, the white shirt is the foundation of any wardrobe. It’s also the most multi-functional item, taking you from work to play with just the quick unfastening of a couple of buttons. It matter what style fitted boyfriend etc or even what fabric from silk to heavy cotton go with whatever suits your personal style best.

Releated Posts