“เจ้าท่า”เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำปี 66 เพิ่มศักยภาพระบบขนส่งทางน้ำรองรับการเติบโตเศรษฐกิจไทย

 “กรมเจ้าท่า” เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ปี 66 เพิ่มศักยภาพกิจการเดินเรือไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรักษาระดับมาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการใช้ระบบขนส่งทางน้ำ ดึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมอำนวยความสะดวก ในการให้บริการด้านการขนส่งทางน้ำ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เน้นความปลอดภัยการขนส่งสูงสุด พร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการบริหารทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ เดินหน้าบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ ลดผลกระทบประชาชน

 ในปี 2566 กรมเจ้าท่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งในมิติทางด้านการส่งเสริม การสนับสนุน การกำกับดูแล เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของไทย ทั้งในด้านการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจการเดินเรือของไทย ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นระบบโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงการให้บริการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มข้น ทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ตลอดน่านน้ำไทย ทั้งระบบท่าเรือเรือ ผู้โดยสารเรือ โดยเฉพาะคนประจำเรือต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล

  ทั้งนี้ ในบทบาทของกรมเจ้าท่า ได้เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้มีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการขนส่งแบบบูรณาการ รวมถึงการสนับสนุน เพื่อแก้ไขให้กับภาคประชาชนในด้านบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งจากภัยแล้ง และอุทกภัย พร้อมไปกับเป็นหน่วยงานหลัก ในการร่วมบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

    สำหรับภารกิจที่กรมเจ้าท่าต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแผนการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน

ด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หลังจากที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น และการท่องเที่ยวทางน้ำ นับเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
ด้วยความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาให้บริการด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และมีความพร้อมในการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของกรมเจ้าท่าต่อเป้าหมายในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ และมาตรการกำกับดูแลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2580 ที่จะนำมาสู่แผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Recommended Posts