ททท.เปิดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (31 พ.ค.66) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ประธานในพิธีเปิดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการนวัตกรรม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Open Innovation Day) พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ของ ททท. เป้าประสงค์ของ Sustainable X Tourism: Better Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มีการกำหนดเป้าหมายด้วย วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานที่สำคัญ คือ “การเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ด้วยการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน” โดย ททท. นั้นเป็นผู้แสดงบทบาทและหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตลอดมา สังเกตได้จากการสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านล้านบาท ถือสัดส่วน GDP ของประเทศราว 18-20% ตลอดทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวกว่า 4.7 ล้านตำแหน่งเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรา ยังคงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพและความมั่งคงให้แก่ประเทศไทย

นอกจากนี้ ททท. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความล้ำหน้าของเทคโนโลยีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์กร โดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภาคีเคลื่อนข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบ Partnership 360 เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็น ตลอดทั้งจะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุง เพื่อร่วมกับ ปรับตัว ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ยังคงเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

openinnovationday

TATSPIRIT

Recommended Posts