โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33,35 ปี 2565

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 และ
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ. โรงแรมดีวาลักซ์รีสอร์ท แอนด์ สปา88 หมู่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สมาคมฯได้รับเกีรยติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาร่วมบรรยายพิเศษในเรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานตามมาตรา 33,35 การจัดทำโครงการนี้เพื่อ

 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคนพิการและบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33, 35
 3. สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เกิดอาชีพและมีรายได้
 4. ถอดบทเรียนการจ้างงาน มาตรา 33,35
  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานที่มิใช่คนพิการ จำนวน 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการ มาตรา 35 ในกรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง
  ที่ผ่านมาคนพิการทางสติปัญญาจำนวนไม่น้อยได้มีโอกาสรับการจ้างงานจากนายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้ครอบครัวของผู้พิการมีรายได้จากการทำงาน นำมาใช้ดำรงชีพ เลี้ยงดูครอบครัว และในบางรายมีการนำเอารายได้ไปต่อยอดเป็นธุระกิจส่วนตัวเกิดขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีคนพิการถูกยกเลิกการจ้างงานเนื่องด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ลดจำนวนพนักงาน ดังนั้นสัดส่วนการลดจำนวนพนักงานที่เป็นคนพิการจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อถูกเลิกจ้างแล้วคนพิการกลุ่มนั้นจะขาดรายได้ในการดำรงชีพ และเลี้ยงดูครอบครัว ในปี พ.ศ.2563 คนพิการทางสติปัญญาได้รับการจ้างงานจำนวน 682 คน ปี พ.ศ. 2564 คนพิการทางสติปัญญาได้รับการจ้างงานจำนวน 640 คน จำนวนคนพิการทางสติปัญญาที่ถูกเลิกจ้างในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 จำนวน 42 คน และในในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 มีแนวโน้มการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอีก ทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้ และมุ่งหวังให้คนพิการได้มีความตระหนักถึงนายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้คนพิการได้มีงานทำ ให้คนพิการมีรายได้

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติให้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ เพื่อถอดบทเรียนการจ้างงานมาตรา 33, 35 สนับสนุนการจ้างงานแก่คนพิการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีอาชีพ และมีรายได้ ให้ครอบครัวคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ให้ตรงกับแผนชาติ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน (Make the Right Real for persons with Disabilities towards Independent Living in Sustainable Inclusive Society) การจัดทำโครงการในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจริง ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถานประกอบการ ทำให้เกิดการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง และส่งเสริมการจ้างงานมาตรา 33 35 มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์คนพิการได้จริง เรียนรู้ ยอมรับ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปด้วยกัน
ในการจัดทำโครงการนี้ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ณ. โรงแรมดีวาลักซ์รีสอร์ท แอนด์ สปา88 หมู่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 300 คน
ในงานมีการจัดกิจกรรม การมอบโล่พพร้อมเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณบริษัทต่าง จำนวน 30 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด
  2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
  3.บริษัท สมใจ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
  4.บริษัท คลีน ฟอร์ กรีน จำกัด
 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย จีโฟร์เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  6.บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย ธุรกิจบริการ จำกัด
  7.บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด
  8.บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
  9.บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
  10.บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด
 3. บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
  12.บริษัท บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด
  13.บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
  14.บริษัท เอ.เอ.อินเตอร์ เอเจนซี่ จำกัด
  15.บริษัท เอเอช เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด
  16.บริษัท ไอชิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  17.บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด
  18.บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  19.บริษัท เซอร์วิส พ้อยท์ จำกัด
  20.บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด
  21.บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
  22.บริษัท เอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  23.บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
  24.บริษัท เทพธัญญภา จำกัด
  25.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์แอนด์คลีน
  26.บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จำกัด
  27.บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  28.บริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  29.บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
  30.บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชล)
  ที่ให้การจ้างงานแก่คนพิการทางสติปัญญา และเวทีเสวนาเรื่อง สิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน มาตรา 33,35 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา และ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานคนพิการ พร้อมทั้งการการแสดงของน้องทีม DBK ซึงเป็นคนพิการทางสติปัญญาที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 ,35

Recommended Posts